Skip links
EGZAMIN ZSK

— Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-PP) jest dokumentem świadczącym o tym, że jego posiadacz nabył kwalifikację potwierdzającą podstawowe kompetencje komputerowe umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.
To podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne

Kwalifikacja potwierdza nabycie umiejętności, wiedzy oraz postaw społecznych wpisujących się w następujące kompetencje ramy DIGCOMP:
– Informacja i dane: 1.1, 1.2, 1.3
– Komunikacja i współpraca: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
– Tworzenie treści cyfrowych: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
– Bezpieczeństwo: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
– Rozwiązywanie problemów: 5.1

— Moduły egzaminu

Na podstawie obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych − poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – M.P. z dnia 28 sierpnia 2018 r. poz. 837.

B1

Podstawy pracy z komputerem

poziom 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji

B2

Podstawy pracy w sieci

poziom 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji

B3

Przetwarzanie tekstów

poziom 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji

B4

Arkusze kalkulacyjne

poziom 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji

— Zestawy efektów uczenia się

1. Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

 • rozróżnia typy komputerów, podstawowe elementy składowe komputera i podstawowe urządzenia peryferyjne,
 • rozróżnia podstawowe typy oprogramowania i systemy operacyjne,
 • poprawnie włącza i wyłącza komputer,
 • wyszukuje potrzebne informacje dotyczące obsługi komputera, korzystając z funkcji pomocy,
 • wyjaśnia obowiązujące przepisy i zasady posiadania legalnego oprogramowania, rozróżnia typy licencji,
 • stosuje procedury bezpiecznego logowania oraz wyjaśnia politykę i zasady bezpiecznych haseł,
 • uzasadnia konieczność stosowania zapory (firewall) i podaje cel jej użycia,
 • uzasadnia potrzebę archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach i potrzebę regularnego uaktualniania oprogramowania,
 • definiuje pojęcie złośliwego oprogramowania i używa oprogramowania antywirusowego do skanowania komputera,
 • wymienia zasady prawidłowego, ergonomicznego korzystania z komputera, uwzględniające ochronę zdrowia i środowiska oraz zasady dostosowania stanowiska komputerowego do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

 

2. Wykonuje operacje na plikach i folderach oraz zarządza prostymi aplikacjami

 • wyjaśnia hierarchiczny schemat organizacji dysków, folderów i plików przez system operacyjny,
 • identyfikuje popularne rodzaje plików, wyświetla właściwości plików i folderów, prawidłowo odczytuje rozmiary plików i folderów,
 • wyszukuje pliki według podanych kryteriów, sortuje pliki według podanych kryteriów, tworzy foldery, kopiuje, przenosi pliki i foldery pomiędzy folderami i dyskami,
 • rozróżnia główne typy urządzeń do przechowywania danych, kompresuje i dekompresuje pliki oraz foldery do wybranego miejsca na dysku,
 • rozróżnia popularne ikony, obsługuje przykładowe okna programu, odczytuje i konfiguruje parametry dostępnych funkcji w panelu sterowania,
 • uruchamia i zamyka prosty edytor tekstu, kopiuje, przenosi tekst pomiędzy dokumentami lub wewnątrz dokumentu,
 • wkleja/wstawia zrzuty ekranowe do dokumentu, zapisuje dokument i nadaje mu właściwą nazwę,
 • instaluje i odinstalowuje drukarki, drukuje dokument.

 

3. Uzyskuje dostęp do sieci

 • wyjaśnia pojęcia związane z przeznaczeniem sieci, współdzieleniem, bezpiecznym udostępnianiem, przepustowością,
 • wyjaśnia pojęcie Internetu i omawia podstawowe zastosowania Internetu, rozróżnia sposoby podłączenia do Internetu,
 • wykonuje operację ściągania z sieci i wysyłania do sieci plików i zasobów,
 • rozróżnia łącza internetowe, wybiera typ łącza internetowego i uzasadnia wybór,
 • podłącza urządzenie do sieci bezprzewodowej.

1. Korzysta z zasobów Internetu

 • wyjaśnia pojęcia związane z Internetem, identyfikuje powszechnie znane domeny,
 • rozpoznaje i charakteryzuje metody kontroli i zabezpieczeń podczas pracy z siecią, wypełnia, przesyła i resetuje formularz internetowy,
 • modyfikuje ustawienia przeglądarki, gromadzi i zarządza linkami do stron przy użyciu zakładek/ulubionych,
 • znalezione zasoby (pliki, teksty, obrazy) kopiuje do wskazanego miejsca, drukuje lub zapisuje na dysku,
 • wyszukuje informacje za pomocą wyszukiwarki, korzystając z różnych kryteriów,
 • wyjaśnia podstawowe zasady poszanowania praw autorskich podczas korzystania z dostępnych zasobów, określa sposoby publikacji i udostępniania treści przez użytkowników,
 • wyjaśnia zasady obowiązujące w społeczności internetowej (wirtualnej),
 • charakteryzuje sposoby ochrony przed negatywnymi skutkami korzystania z portali społecznościowych.

 

2. Komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej

 • wyjaśnia pojęcia związane z komunikacją w sieci,
 • wymienia zasady netykiety,
 • przestrzega zasad dotyczących wysyłania załączników,
 • wyjaśnia zagrożenia związane z niechcianą pocztą,
 • tworzy, formatuje, wysyła wiadomości, odpowiada na otrzymane wiadomości, drukuje wiadomości, zarządza wiadomościami,
 • zarządza programem pocztowym, wykorzystując zaawansowane funkcje takie jak autoresponder, podpis wiadomości,
 • korzysta z książki adresatów, zarządza kalendarzem on-line.

1. Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji

 • ustawia podstawowe opcje/preferencje dla aplikacji oraz edytowanego dokumentu,
 • tworzy przy pomocy edytora tekstu dokument, zapisuje go na dysku z odpowiednią nazwą,
 • porusza się pomiędzy otwartymi dokumentami,
 • modyfikuje wyświetlanie dokumentu.

 

2. Tworzy i formatuje dokumenty

 • wprowadza zadany tekst do dokumentu, formatuje czcionkę, formatuje akapit,
 • wyszukuje frazy w dokumencie, używając funkcji „Znajdź” i zastępuje frazy innymi, korzystając z funkcji „Zastąp”,
 • kopiuje i przenosi tekst w dowolne miejsce, stosuje automatyczne dzielenie wyrazów,
 • korzysta z tabulatorów w przygotowaniu tabelarycznym tekstu, stosuje automatyczne wypunktowanie i numerowanie,
 • korzysta ze stylów przy formatowaniu tekstu.

 

3. Wstawia i formatuje tabele, wykresy, obrazy

 • tworzy w dokumencie tabelę, wstawia dane do tabeli, edytuje dane w tabeli,
 • formatuje tabelę, zmienia układ tabeli, wstawia obiekt graficzny w określone miejsce w dokumencie,
 • kopiuje, przenosi obiekt wewnątrz dokumentu lub pomiędzy dokumentami, modyfikuje wstawiony obiekt.

 

4. Przygotowuje listy i koperty z użyciem korespondencji seryjnej

 • przygotowuje dokument główny,
 • wybiera adresatów (źródło danych) korespondencji seryjnej,
 • łączy listę adresową z dokumentem, drukuje dokumenty w korespondencji seryjnej.

 

5. Przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje

 • wstawia do dokumentu podział strony,
 • zmienia ustawienia strony,
 • w nagłówku lub stopce dokumentu wstawia numery stron lub datę, lub pola systemowe,
 • koryguje błędy w dokumencie przy pomocy słownika,
 • podgląda wydruk dokumentu, drukuje dokument do pliku (PDF)

1. Dostosowuje arkusz kalkulacyjny do własnych preferencji

 • ustawia podstawowe opcje/preferencje w aplikacji,
 • modyfikuje widok lub sposób wyświetlania arkusza,
 • zapisuje skoroszyt na dysku w określonej lokalizacji, jako plik określonego typu,
 • porusza się pomiędzy otwartymi skoroszytami,
 • zaznacza elementy arkusza (wiersze, kolumny, blok komórek przyległych, odległych) lub modyfikuje elementy arkusza,
 • blokuje wiersze lub/i kolumny,
 • przełącza się pomiędzy arkuszami, wykonuje operacje na arkuszach w tym: usuwa, przenosi, zmienia nazwę, dodaje.

 

2. Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego

 • wprowadza dane do poszczególnych komórek,
 • modyfikuje istniejącą zawartość komórek, sortuje blok komórek według jednego kryterium,
 • kopiuje i przenosi zawartość komórki lub bloku komórek w obrębie arkusza/arkuszy/skoroszytu/ kilku skoroszytów,
 • automatycznie wypełnia komórki danymi na podstawie zawartości sąsiednich komórek, formatuje komórki zawierające liczby (w tym procenty), daty, teksty,
 • zawija tekst w komórce, bloku komórek, zmienia wygląd zawartości komórki,
 • kopiuje format komórki/ bloku komórek do innej komórki lub innego bloku komórek,
 • modyfikuje wygląd komórki arkusza.

 

3. Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza

 • tworzy reguły przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych,
 • rozpoznaje i właściwie interpretuje podstawowe błędy związane z użyciem reguł,
 • stosuje adresowanie względne i bezwzględne (absolutne) przy tworzeniu reguł,
 • używa funkcji sumowania, obliczania średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania,
 • używa funkcji logicznej if (jeżeli).

 

4. Tworzy wykresy

 • tworzy wykresy różnego typu na podstawie danych zawartych w arkuszu,
 • modyfikuje wykresy, dodaje, usuwa, edytuje tytuł wykresu, dodaje etykiety z danymi do wykresu,
 • formatuje elementy wykresu.

 

5. Formatuje i drukuje arkusz kalkulacyjny

 • zmienia wielkości marginesów strony, orientację strony, rozmiar papieru,
 • rozmieszcza zawartość arkusza na określonej liczbie stron, dodaje, edytuje, usuwa tekst nagłówka i stopki arkusza,
 • wstawia do nagłówka/stopki numery stron, datę, czas, nazwę pliku i arkusza, usuwa nagłówek/stopkę,
 • sprawdza i poprawia arkusz pod względem rachunkowym i językowym, włącza i wyłącza wyświetlanie/drukowanie linii siatki, wyświetlanie/drukowanie nagłówków kolumn i wierszy (adresów kolumn i wierszy),
 • stosuje automatyczne powtarzanie nagłówków kolumn i wierszy na każdej drukowanej stronie arkusza,
 • podgląda wydruk arkusza,
 • drukuje do pliku (PDF) zaznaczony blok komórek arkusza, cały arkusz, wskazany wykres, cały skoroszyt.
Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.
Szczegóły
Przesuń